ANBI ZWO commissie ANBI ZWO commissie
Algemene gegevens ZWO behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
  Naam ANBI: ZWO commissie Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
  Telefoonnummer (facultatief): Klik hier voor contacten
  RSIN/Fiscaal nummer: 819373990
  Inschrijfnummer KvK: niet ingeschreven
  Website adres: www.pknsexbierumietersbierum.nl
  E-mail:  
  Adres: Tsjerkepaed 7
  Postcode: 8855 HM
  Plaats: Sexbierum
  Postadres: Tsjerkepaed 7
  Postcode: 8855 HM
  Plaats: Sexbierum
 
De Protestantse Gemeente Sexbieurm-Pietersbierum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 
 
Klik hier voor informatie over de ZWO commissie op de website van onze gemeente..

 
Baten en Lasten ZWO commissie
    rekening rekening
    2021
  €
2020
  €

BATEN
 
Bijdragen gemeenteleden    2.996         3.241
Zendingsbusjes     138
Zendingsenveloppen     36 32
Collecten        99 325
Totaal baten    3.131 3.736

LASTEN
 
Kerk in Actie - Noodhulp Ethiopië / Onderwijs kinderen Colombia   -500 -1.000
Kerk in Actie - Vluchtelingenkinderen Griekenland      -500 -1.000
Kerk in Actie - Fryslân foar Rwanda     -500 -1.000
Kerk in Actie - Bangladesh tegen water / Vrouwen opleiden Papoea        -500 -400
Kerk in Actie - Guatemala / Kerk bloeit op Cuba        -500 -400
Kerk in Actie - Egypte, Libanon, Guatemala   -150  
Diaconie - Collecte Lepra zending   - 56  
Kosten betalingsverkeer ING        -147 -137
Nederlands Bijbelgenootschap       -60 -60
Bijdrage Kerst Elisabeth bode / Adventskalender L&R       -311 -300
Totaal lasten     - 3.224 -4.297
 
Resultaat (baten - lasten)      -93 -561

Toelichting
 
terug