ANBI ZWO commissie ANBI ZWO commissie
Algemene gegevens ZWO behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: ZWO commissie Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Telefoonnummer (facultatief): Klik hier voor contacten
RSIN/Fiscaal nummer: 819373990
Website adres: www.pknsexbierumietersbierum.nl
E-mail:  
Adres: Tsjerkepaed 7
Postcode: 8855 HM
Plaats: Sexbierum
Postadres: Tsjerkepaed 7
Postcode: 8855 HM
Plaats: Sexbierum
 
De Protestantse Gemeente Sexbieurm-Pietersbierum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 
 
Klik hier voor informatie over de ZWO commissie op de website van onze gemeente..

 
Baten en Lasten ZWO commissie
  begroting rekening rekening
  2020
 €
2020
  €
2019
  €

BATEN
 
Bijdragen gemeenteleden    3.241  
Zendingsbusjes     138  
Zendingsenveloppen        32  
Collecten        325  
Totaal baten    3.736  

LASTEN
 
Kerk in Actie - Onderwijs kinderen Colombia   -1.000  
Kerk in Actie - Vluchtelingenkinderen Griekenland      -1.000  
Kerk in Actie - Fryslân foar Rwanda     -1.000  
Kerk in Actie - Vrouwen opleiden Papoea        -400  
Kerk in Actie - Kerk bloeit op Cuba        - 400  
Kosten betalingsverkeer ING        -137  
Nederlands Bijbelgenootschap       - 60  
Bijdrage Kerst/Adventskalender L&R       - 300  
Totaal lasten     - 4.297  
 
Resultaat (baten - lasten)      -561  

Toelichting
 
terug