ANBI ZWO commissie ANBI ZWO commissie
Algemene gegevens ZWO behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
  Naam ANBI: ZWO commissie Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
  Telefoonnummer (facultatief): Klik hier voor contacten
  RSIN/Fiscaal nummer: 819373990
  Inschrijfnummer KvK: niet ingeschreven
  Website adres: www.pknsexbierumietersbierum.nl
  E-mail:  
  Adres: Tsjerkepaed 7
  Postcode: 8855 HM
  Plaats: Sexbierum
  Postadres: Tsjerkepaed 7
  Postcode: 8855 HM
  Plaats: Sexbierum
 
De Protestantse Gemeente Sexbieurm-Pietersbierum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 
 
Klik hier voor informatie over de ZWO commissie op de website van onze gemeente..

 
Baten en Lasten ZWO commissie
    rekening rekening
    2022
  €
2021
  €

BATEN
 
Bijdragen gemeenteleden   1.760         2.996
Zendingsbusjes   0 0
Zendingsenveloppen   2.809 36
Collecten        29 99
Totaal baten    4.598 3.131

LASTEN
 
Kerk in Actie - India onderwijs kansarman   -500  
Kerk in Actie - Noodhulp Nigeria   -500  
Kerk in Actie - Afghanistan hongersnood   -500  
Kerk in Actie - Egypte opstaan tegen armoede   -500  
Kerk in Actie - Indonesië steun aan boeren   -500  
Kerk in Actie - Syrië kerkopbouw   -500  
Gehandicapten   -500  
Overstromingen   -500  
Diaconie: collecte KSG 12-06   -100  
Kerk in Actie - Noodhulp Ethiopië / Onderwijs kinderen Colombia     -500
Kerk in Actie - Vluchtelingenkinderen Griekenland      -500
Kerk in Actie - Fryslân foar Rwanda      -500
Kerk in Actie - Bangladesh tegen water / Vrouwen opleiden Papoea      -500
Kerk in Actie - Guatemala / Kerk bloeit op Cuba     -500
Kerk in Actie - Egypte, Libanon, Guatemala     -150
Diaconie - Collecte Lepra zending     -56
Kosten betalingsverkeer ING        -239 -147
Nederlands Bijbelgenootschap       -60 -60
Bijdrage Kerst Elisabeth bode / Adventskalender L&R       0 -311
Totaal lasten     - 4.399 -3.224
 
Resultaat (baten - lasten)      -199 -93

Toelichting
 
terug