ZWO commissie ZWO commissie

Zending is de opdracht aan kerken en christenen om de bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Vanaf het begin ging dat samen met medische zorg en onderwijs voor mensen waarmee men in contact kwam.

Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood van de wereld. Veelal betekent dit acute noodhulp verlenen bij rampen. De PKN-kerken hebben dit werk gebundeld onder de noemer Kerkinactie. Zie hier voor ook de website www.kerkinactie.nl

Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden. 
Ook dit werk is gebundeld via Kerkinactie.
 

Kerk in Actie

Werkwijze Kerkinactie. In het ZWO-werk is geen sprake van eenrichtingverkeer. Samen met de mensen waar het om gaat worden oplossingen gezocht. Zij nemen de initiatieven en zonodig springt Kerkinactie bij met financiële hulp of door het beschikbaar stellen van deskundigen. 
De contacten lopen over het algemeen via kerken en kerkelijke organisaties. Dat betekent echter niet dat de steun niet aan iedereen ten goede kan komen, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras of nationaliteit. De steun mag verder ook niet leiden tot blijvende afhankelijkheid.

Samen met de aangesloten kerkelijke gemeenten, binnen de classis Franeker ondersteunen we 4 nieuwe projecten. 
De 4 projecten zijn:
  • Opvang van kinderen in Nederland door de Rudolphstichting
  • Opleiding van jonge predikanten in China
  • Vespreiding van kinderbijbels in China
  • Jongeren actief in het diaconale werk in Moldavië.
De ZWO commissie organiseert jaarlijks 2 speciale kerkdiensten.
De openluchtdienst op de tweede zondag in juni en 1 keer in de 2 jaar een tentdienst als afsluiting van het dorpsfeest.

Inlichtingen:

Ane-Jan en Geertje Glastra van Loon
Piet en Baukje Sijbesma


Bankrekeningnummer 

NL22 INGB 0000 9510 97 t.n.v. PKN ZWO Commissie

terug