Pastoraat Pastoraat
Pastoraat is afgeleid van het woord ‘pastor’, dat ‘herder’ betekent. God wordt in de Bijbel vergeleken met een herder en Jezus beschrijft zichzelf als goede herder. Ook wij mogen herders zijn, voor elkaar. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar, elkaar ontmoeten en begeleiding bieden bij geloofs- en levensvragen.
Om onderling contact en omzien naar elkaar binnen onze gemeente, en waar mogelijk ook daarbuiten, te bevorderen, werkt de PG Sexbierum-Pietersbierum met een pastoraal team. Dit pastorale team bestaat uit de predikant, de ouderlingen en de bezoekmedewerkers. De ouderlingen maken deel uit van de kerkenraad en zijn als ambtsdrager bevestigd. De bezoekmedewerkers werken mee in de wijken, maar zijn geen ambtsdrager. Wel hebben zij dezelfde verantwoordelijkheden voor het bezoekwerk als de ouderlingen.
Het pastoraat (dominee en ouderlingen) vergaderen 10 keer per jaar. Het pastorale team (dominee, ouderlingen en bezoekmedewerkers) vergaderen 2 keer per jaar.

De gemeente is opgedeeld in 5 wijken. Elke wijk bestaat uit een ouderling en bezoekmedewerkers.
Belangrijke taken van de ouderlingen zijn:
  • De ambtelijke vertegenwoordiging in de gemeente tijdens bijzondere diensten.
  • Ouderling van dienst tijdens de zondagse viering.
  • Als 2e ouderling bij de ingang van de kerk staan om gemeente en gasten te verwelkomen.
  • Het bezorgen van de zondagse bloemengroet bij gemeenteleden en of dorpsgenoten in de haar toegewezen adressen.
  • De pastorale zorg in de vorm van bezoekwerk.
Belangrijke taken van de bezoekmedewerkers zijn:
  • De pastorale zorg in de vorm van bezoekwerk.
  • Het bezorgen van de zondagse bloemengroet bij gemeenteleden en of dorpsgenoten in de haar toegewezen adressen.
In de dienst van aftredende ambtsdragers worden ook de bezoekmedewerkers, voorzover ook zij afscheid nemen, genoemd en bedankt.

Klik hier voor de wijkindeling 2023-2024


Bloemengroet

Elke zondag wordt door de wijkouderling of de bezoekmedewerker, namens de gemeente, de bloemengroet gebracht aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Elke zondag worden de bloemen die tijdens de viering in de kerk staan, na de dienst naar iemand gebracht, bijvoorbeeld als teken van meeleven bij ziekte of verdriet of als er iets te vieren is. 
Ken je iemand die voor de bloemengroet in aanmerking komt? ​Je kunt de naam van deze persoon/personen doorgeven aan de wijkouderling. 

 

Ontmoetingsbijeenkomsten

Een keer per jaar in februari en maart organiseert het pastoraat ontmoetingsbijeenkomsten. 
In kleine groepen komen we bij elkaar en deze avonden zijn bedoeld als geloofsgesprek tussen gemeenteleden onderling. Meestal wordt het jaarthema van de Protestantse kerk wordt als gespreksonderwerp gekozen.


Alle gemeenteleden van onze kerk worden, via een brief, persoonlijk uitgenodigd.
Ontmoetingsbijeenkomsten kunnen worden geleid door een team, bestaande uit dûmny en/of, pastor samen met een ouderling en/of een diaken. De bijeenkomsten zijn bij een gemeentelid thuis of ze worden gehouden in een kerkzaal.

 

Diaconaal Missionair

De ouderlingen en bezoekmedewerkers proberen naar alle gemeenteleden om te zien en samen proberen zij hun werk zo goed mogelijk te doen. Daarnaast kijken zij om naar niet leden van de gemeente in de vorm van een kaart of een bezoekje.
Het pastorale team probeert mee te leven met de gemeenteleden uit hun wijk en ze stellen het zeer op prijs om op de hoogte te worden gehouden van hun wel en wee.

 

terug