Pastoraat Pastoraat
Pastoraat is afgeleid van het woord ‘pastor’, dat ‘herder’ betekent. God wordt in de Bijbel vergeleken met een herder en Jezus beschrijft zichzelf als goede herder. Ook wij mogen herders zijn, voor elkaar. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar, elkaar ontmoeten en begeleiding bieden bij geloofs- en levensvragen.

Om onderling contact en omzien naar elkaar binnen onze gemeente, en waar mogelijk ook daarbuiten, te bevorderen, heeft PG Sexbierum-Pietersbierum een pastoraat. Het pastoraat bestaat uit de predikant en een aantal ouderlingen en komt eens in de vier à zes weken bij elkaar.


Belangrijke taken van de ouderlingen zijn:
  • De ambtelijke vertegenwoordiging in de gemeente tijdens bijzondere diensten.
  • Ouderling van dienst tijdens de zondagse viering.
  • Als 2ouderling bij de ingang van de kerk staan om gemeente en gasten te verwelkomen.
  • Het bezorgen van de zondagse bloemengroet bij gemeenteleden en of dorpsgenoten.
  • De pastorale zorg in de vorm van bezoekwerk.
     

Bezoekmedewerkers

De gemeente is opgedeeld in 5 wijken. Elke wijk heeft een ouderling. De wijkouderling wordt bijgestaan door bezoekmedewerkers.
 

Bloemengroet

Elke zondag verzorgt de diaconie namens de gemeente de bloemengroet aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Elke zondag worden de bloemen die tijdens de viering in de kerk staan, na de dienst naar iemand gebracht, bijvoorbeeld als teken van meeleven bij ziekte of verdriet of als er iets te vieren is. 
Kent u iemand die voor de bloemengroet in aanmerking komt? ​U kunt de naam van deze persoon/personen doorgeven aan de Diaconie


Ontmoetingsbijeenkomsten

Een keer per jaar in februari en maart organiseert het pastoraat ontmoetingsbijeenkomsten. 
In kleine groepen komen we bij elkaar en zijn bedoeld als geloofsgesprek tussen gemeenteleden onderling. Het jaarthema van de Protestantse kerk wordt als gespreksonderwerp gekozen.
Alle gemeenteleden van onze kerk worden, via een brief, persoonlijk uitgenodigd.
Ontmoetingsbijeenkomsten worden geleid door een team van een ouderling en een diaken. De bijeenkomsten zijn bij een gemeentelid thuis.
 

Diaconaal Missionair

De ouderlingen proberen alle gemeenteleden te bezoeken in hun ambtstermijn. Daarnaast kijken zij om naar niet leden van de gemeente in de vorm van een kaart of een bezoekje.
Samen met de Omtinkers proberen zij hun werk zo goed mogelijk te doen.
De wijkouderlingen proberen mee te leven met de gemeenteleden uit hun wijk, ze stellen het zeer op prijs om op de hoogte te worden gehouden van hun wel en wee.

terug