Predikant Predikant
Predikant
Ds Evert Jan Hefting

T. 0517 - 785489
E. ejhefting@gmail.com


Kerkelijk medewerker
Pastor Martha Kroes

M. 06 - 41271349
E. marthakroes@gmail.com
 
 
Preekvoorziening Preekvoorziening

Preekvoorziener

Aukje Jukema-Fopma

M. 06-20379036

E. preekvoorziening@pknsexbierumpietersbierum.nl
 
Koster Koster

Koster Sixtuskerk + beheer lokaliteiten De Terskflier

Annemieke Teertstra 
M. 06 - 46595069
Ebeheer@pknsexbierumpietersbierum.nl
 
 
Kerkenraad Kerkenraad

Voorzitter

Liza Zijlstra-van der Veen
M. 06 - 19826604
E. voorzitter_kerkenraad@pknsexbierumpietersbierum.nl


Scriba Tjerk-Jaap Terpstra
M. 06 - 14702638
E.
scriba@pknsexbierumpietersbierum.nl
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Voorzitter

Jan Bruinsma
M. 06 - 53923374
E. voorzitter.krm@gmail.com


Secretaris

Douwina Duin-Heeringa
E. secretaris_krm@pknsexbierumpietersbierum.nl


Kerkrentmeesters Algemeen
E. kerkrentmeesters@pknsexbierumpietersbierum.nl
 


Boekhouding

Bouwe Tjallingii
T. 0517 - 591123

E. boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl


Bankrekeningnummers

NL57 RABO 0325 5009 59
NL25 RABO 0325 5003 71
NL77 INGB  0000 9971 52
 
Diaconie Diaconie

Voorzitter

Klarinda de Witte-Jensma
M. 06 - 12471899

Penningmeester

Ane de Witte
M. 06 - 12429337
 

Contactpersoon IDO

vacant
 

E.diaconie@pknsexbierumpietersbierum.nl

Bankrekeningnummer
NL20 RABO 0325 5024 98

 
Wijkouderlingen Wijkouderlingen


Wijk 1

Jantsje v.d. Veen-Ennema
M. 06 - 54166140

Wijk 2

vacant

Wijk 3

Matty de Jager-Keuning
T. 0517 - 591554

Wijk 4

vacant

Wijk 5

Anna Ykema-Plat
T. 0517 - 592043

Wijk 6

Pietsje v.d. Zee
T. 0517 - 393584

 pastoraat@pknsexbierumpietersbierum.nl
 
Jeugdouderlingen Jeugdouderlingen
Sita Terpstra
T. 06 - 27577561

Dirk-Jan Volbeda
T. 06 - 22642403

Inge de Jong

E. jeugdpastoraat@pknsexbierumpietersbierum.nl
 
Collectebonnen Collectebonnen

Adres voor collectebonnen is:

Jouke en Rigtje Kloosterman
De Tsjerke-ekers 31
T. 0517 - 591176
 
Promotiecommissie Promotiecommissie

Ban & Binning

Kopij naar: E. kerkblad@pknsexbierumpietersbierum.nl


Zondagsbrief

Kopij naar: E. website@pknsexbierumpietersbierum.nl

  • Graag vóór donderdag 18.00 uur inzenden


Website

Kopij naar: E. website@pknsexbierumpietersbierum.nl
 

Beamteam

Kopij naar E. beamteam@pknsexbierumpietersbierum.nl
 

Gemeentejaargids

Kopij naar: E. gemeentegids.sb.pb@gmail.com
 
Begraafplaats Begraafplaats

Informatie:

Harm Zaagsma
T. 0517 - 591337


Administratie graven:

Bouwe Tjallingii
T. 0517 - 591123

E. begraafplaats@pknsexbierumpietersbierum.nl

 
Ledenadministratie en abonnementen Bân & Bining Ledenadministratie en abonnementen Bân & Bining
Jippe Wielenga
T. 0517 - 592049
E. ledenadministratie@pknsexbierumpietersbierum.nl