Symbolische schikking 40dagentijd en Pasen Symbolische schikking 40dagentijd en Pasen
Uitleg liturgisch bloemschikking 40dagentijd en Pasen
De schikking is dit jaar in een bolvorm. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven zoals Prediker deze beschreef.

1e zondag (zondag Invocabit)
Jeremia 1:4-19
‘De HEER richtte zich tot mij …’
(Jeremia 1:4) 


Roeping 
Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon. Maar dan klikt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia. Net als Mozes stribbelt hij tegen: ‘Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.’ Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op. Jeremia moet eraan geloven. Zijn bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst maar door zijn roeping. Hoe zwaar en moeilijk deze roeping ook zal zijn, God zal voor hem zorgen. Hij zal hem de woorden in de mond geven en ter zijde staan. Psalm 91 van deze zondag zingt: ‘Wie Mij aanroept, geef ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn.  

Kernwoorden: roeping, bloesem, hoop

Schikking
In vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst. 
De amandelboom is de eerste boom in het Midden-Oosten die na de winter bloeit. 

2e zondag (zondag Reminiscere)

Jeremia 18:1-12; 19:1-2 en 10-13 
‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.’
(Jeremia 18:6)


De pottenbakker die niet opgeeft 
Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe boodschap die Jeremia moet doorgeven aan Israël. Het lijkt een onschuldig beeld: een pottenbakker die op zijn draaischijf de mooiste potten vormt. Maar vergis je niet. Alle aandacht valt op de mislukkingen. De pottenbakker doet zijn best, maar de klei wil niet en de potten mislukken. De pottenbakker rest maar één ding: de potten stukbreken en opnieuw beginnen. 
De mensen in Jeruzalem voelen de profetische kritiek haarfijn aan. Ze worden boos, alsof zij een mislukte pot zijn, en zetten Jeremia gevangen. Hun boosheid zit hun zo in de weg dat ze nauwelijks oor hebben voor de pottenbakker die niet opgeeft. Hij gaat net zo lang door totdat de pot mooi is, tot Gods eer! 

Kernwoorden: doorgaan tot iets mooi is, trouw 

Schikking 
Volhouden en niet opgeven om het goede te doen. Trouw blijven aan de boodschap. 

3e zondag (zondag Oculi)

Jeremia 26:1-19
'Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken.'
(Jeremia 26:3) 


Wie weet? 
Slechts één ding lijkt zeker in het leven, namelijk dat veel onzeker is. Wat gebeurt er morgen? Hoe zal mijn leven verlopen? Of hoe zal die ander reageren als ik een appel op haar doe of kritiek geef? 
Het treft mij in het bijbelgedeelte van vandaag dat ook God onzeker is. Hij weet niet zeker of Hij gehoor zal vinden. Jeremia moet namens God het volk oproepen te breken met hun kwalijke praktijken. Maar zullen zij luisteren en tot inkeer komen? Jeremia heeft het gemerkt. Na zijn preek ontsteekt het volk in woede. Men wil hem doden. Gelukkig zijn 
er rechters die beseffen dat Jeremia woorden van God spreekt. Verwachtingsvol slaat God, slaat Christus zijn ogen op. Zullen ze naar mijn woorden luisteren? Het antwoord is aan jou. 

Kernwoorden: niet zien, donker, reflectie 

Schikking 
Ogen om te zien, oren om te luisteren ..., maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd.

4e zondag (zondag Laetare)
Jeremia 29:1-14
‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’
(Jeremia 29:11) 


Een hoopvolle toekomst 
Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om 
ons te verheugen (laetare). Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord. Zijn laatste woord is genade, Pasen! 
Jeremia beseft dit. Hij schrijft namens koning Sedekia van Juda via koning Nebukadnezar van Babel een brief aan de ballingen in Babel. Het evangelie is een publieke zaak. Koningen mogen ervan horen. 
Ballingschap is niet Gods laatste woord tot Israël maar het voorlaatste. Het laatste woord is: een hoopvolle toekomst! Voordat het zover is roept Jeremia het volk op om te bidden voor de stad en zich in te zetten voor haar welzijn. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de stad, zelfs voor Babel! 

Kernwoorden: hoop op vrede, gebed 

Schikking 
De bol is nog groener geworden, er is hoop. 

5e zondag (zondag Judica)

Jeremia 32:1-15 en 42-44 ‘... omdat jij het recht hebt om als losser op te treden.’
(Jeremia 32:7) 


Een losser 
Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen. De woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren. Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten. Maar God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel. Dat Jeremia, juist nu koning Nebukadnezar op het punt staat om de stad in te nemen, de losser van zijn neef moet zijn, spreekt boekdelen. Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden. Jeremia, de ‘onheilsprofeet’, blijkt een losser te zijn. 

Kernwoorden: rechtvaardigheid, vertrouwen, oplossen 

Schikking 
De bol staat met de opening naar boven toe. Aan het groene mos wordt wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het land. 

6e zondag (Palmzondag)
Jeremia 4:19-5:1 ‘... kijk om je heen (...) of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft.’
(Jeremia 5:1) 


Een rechtvaardige 
Vandaag begint de Goede of Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Hoe feestelijk dit ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus huilt als Hij de stad binnenrijdt. Hij ziet namelijk al voor zich wat het gevolg zal zijn van het onheil dat de stad over zichzelf heeft afgeroepen. Ook Jeremia kent deze tranen. Het volk is terug bij af. De aarde is woest en doods geworden, net als in den beginne. Is er nog enige hoop voor Vrouwe Sion, voor volk en vaderland? Jeremia is onthutst en bang. Is er nog een rechtvaardige te vinden? Deze week lezen we het verhaal van Jezus’ lijden en sterven. De rechtvaardige die het oordeel draagt. 

Kernwoorden: feest, hosanna, intocht, vooruitkijken naar de Goede Week 

Schikking 
Maak als symbolische schikking een alternatieve palmpasenstok. In plaats van een broodhaantje wordt de bol op de stok geplaatst. De palmpasenstok symboliseert op deze manier het kruis dat gedragen wordt om de aarde te redden. 
 

Pasen
Lezen: Johannes 20:1-18
‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was ...’ 
(Johannes 20:1) 

Een nieuw begin 
Johannes opent zijn evangelie met ‘In het begin was het Woord ...’ Het is een variatie op het eerste bijbelvers. 
Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin: ‘Vroeg op de eerste dag van de week ...’ 

Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane. 

Kernwoorden: nieuw begin, het leven gaat stromen 

Schikking 
De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. 
Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.


Fotalbum klik hier.


 
terug