Beheer Beheer

Bijdragen


Kerkbalans

De jaarlijkse actie Kerkbalans, de vrijwillige bijdrage, is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De kerk wordt niet structureel gesubsidieerd en is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van de eigen leden. De bijdragen worden gebruikt voor het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, vieringen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om jou en vele anderen welkom te heten.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Onze gemeente wil een gastvrije gemeente zijn waar een ieder zich welkom mag voelen. De plek van de kerk in de samenleving en de boodschap van het geloof wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook jouw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij de vlam levend houden!
 

Financiën

Onder bepaalde omstandigheden zijn de giften die je onder andere doet aan de kerk fiscaal aftrekbaar. Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen. Als je – samen met jou bijdragen aan andere goede doelen – meer dan 1% van uw verzamelinkomen aan giften geeft, dan betaalt de belastingdienst dus een deel van je bijdragen mee. Dat voordeel kun je – zonder dat het je wat extra kost – doorgeven aan de kerk. Je kunt giften alleen aftrekken als de begunstigde een ANBI-status heeft en als je een bewijs heeft van je bijdrage.
 

Collectebonnen

Om een bewijsstuk te hebben dat je bijdraagt aan de wekelijks collecten kun je collectebonnen kopen. Aan elk vel (20 stuks) bonnen zit een getekende kwitantie, die je kunt bewaren als bewijs bij je belastingaangifte.
De waarden van de bonnen zijn € 0,50, € 0,75, € 1,00, € 1,50 en € 2,00
Collectebonnen kun je verkrijgen bij Fam. Kloosterman, De Tsjerke-ekers 31, telefoon 0517 - 591176

 

Vrijwillige bijdrage

Sinds 2014 heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt om alle giften aan de kerk fiscaal volledig aftrekbaar te maken zonder dat daarvoor een notariële akte hoeft te worden opgesteld. Dat mag alleen voor instellingen die een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) -status hebben en een RSIN-nummer (BSN-nummer voor een rechtspersoon). Er wordt een ‘overeenkomst periodieke gift’ in tweevoud opgesteld. Voor minstens 5 jaar wordt jaarlijks (desgewenst ook in termijnen) hetzelfde bedrag geschonken. Beide partijen bewaren een ondertekend exemplaar zodat dit bij een controle aan de belastingdienst kan worden getoond. Het overeengekomen jaarbedrag mag volledig worden afgetrokken. Er is hiervoor dus geen 1% drempel.
De schenker zou (een gedeelte van) het extra aftrekbare bedrag ten gunste kunnen laten komen van de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum. Dit kan dan door het direct in het jaarlijkse bedrag op te nemen of door een storting op de rekening van de kerk.

Download het formulier van de Belastingdienst: overeenkomst periodieke gift
De ingevulde en ondertekende formulieren lever je in bij de secretaris van de kerkrentmeesters.
Meer weten? mail kerkrentmeesters.  
 

Rekeningnummers

De rekeningnummers van PG Sexbierum-Pietersbierum vind je hier
 

Ledenadministratie

De ledenadministratie heeft als hoofddoel het actueel bijhouden van het ledenregister van de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pieterbierum. Mutaties van inschrijving, uitschrijving, overschrijving, geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing worden in de ledenadministratie verwerkt.

Voor wijzigingen kun je mailen naar: ledenadministratie!@pknsexbieurmpietersbierum.nl
terug