Diaconie Diaconie
De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie.
De diakenen zijn de handen van de kerkgemeenschap. In de praktijk houdt de taak van de diaconie in dat er bijdragen gegeven worden aan diverse geselecteerde diaconale doelen op plaatselijk, regionaal/provinciaal, landelijk en wereldwijd niveau. Ook kan in voorkomende gevallen ondersteuning worden geboden aan personen/gezinnen die om wat voor reden dan ook in ernstige financiële problemen zijn gekomen. Om dit mogelijk te maken wordt er wekelijks gecollecteerd tijdens de kerkdienst.
 

De diaconale activiteiten krijgen o.a. gestalte door:

  • Het diaconaat rondom de kerkdienst (voorbeden, bloemengroet, avondmaal, collectes)
  • Het diaconaat binnen de gemeente (gemeenschapswerk, autodienst, kerkradio, kerstviering voor ouderen in onze dorpen Sexbierum-Pietersbierum)
  • Het diaconaat en samenleving (IDO – Interkerkelijk Diaconaal Overleg - Waadhoeke).
  • Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), het diaconaat wereldwijd. Uiteraard wordt de gemeente daarover geïnformeerd via Ban & Bining en de website.

Een zijtak van diaconie is de Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) Waadhoeke, waar je terecht kunt voor informatie, advies en ondersteuning bij financiële problemen, bijvoorbeeld (dreigende) schuldsituaties. Naast onze kerk zijn bij het IDO nog 10 kerken aangesloten. De diaconieën hebben hiermee hun krachten gebundeld op het gebied van hulpverlening. Het gezamenlijke doel is om vanuit een christelijke overtuiging zo goed mogelijk hulp te bieden aan de hulpbehoevende medemens, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk. Geheimhouding van de hulpvrager en zijn gegevens worden hierbij gegarandeerd.

De hulpverlening wordt verzorgd door 5 vrijwillige budgetmaatjes, die worden aangestuurd door twee coördinators, waarbij hulpvragen binnenkomen. De budgetmaatjes worden regelmatig bijgeschoold. Het IDO is hiervoor aangesloten bij het project ‘Budgetmaatje Fryslân van de organisatie Solidair Friesland te Leeuwarden. 

Het IDO werkt nauw samen met Humanitas en het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden (SUG).
Er wordt spreekuur gehouden In: 
  1. Franeker; De Skûle Welzijn; Godsacker 35; maandag 14.00 tot 16.00 uur

  2. Harlingen; MFC Het Vierkant; Johan van Oldenbarneveltstraat 2; maandag 13.00 tot 15.00 uur

 

Op dit moment kun je alleen contact opnemen met Griet Postma (Franeker), tel. 0517-393007 of 06-12638920 (liefst rond 17:00 uur).
Bij geen gehoor kun je bellen met Humanitas Thuisadministratie (Franeker), tel. 06-10595106.

Je mag je hulpvraag ook mailen aan: ondersteuningnwf@gmail.com

Als je niet in staat bent of het moeilijk vindt om contact op te nemen, mag je dit ook laten doen door een persoon, die jij in vertrouwen neemt, bijvoorbeeld een dominee, ouderling, diaken, familielid of een andere persoon.


Voor meer informatie kun je terecht op de website van Humanitas Noordwest-Friesland, klik hier.


 
terug