ZWO commissie ZWO commissie

Zending is de opdracht aan kerken en christenen om de bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Vanaf het begin ging dat samen met medische zorg en onderwijs voor mensen waarmee men in contact kwam.

Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood van de wereld. Veelal betekent dit acute noodhulp verlenen bij rampen. De PKN-kerken hebben dit werk gebundeld onder de noemer Kerk in Actie. Zie hier voor ook de website www.kerkinactie.nl

Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden. 
Ook dit werk is gebundeld via Kerk in Actie.
 

Kerk in Actie

Werkwijze Kerk in Actie. In het ZWO-werk is geen sprake van eenrichtingverkeer. Samen met de mensen waar het om gaat worden oplossingen gezocht. Zij nemen de initiatieven en zonodig springt Kerkinactie bij met financiële hulp of door het beschikbaar stellen van deskundigen. 
De contacten lopen over het algemeen via kerken en kerkelijke organisaties. Dat betekent echter niet dat de steun niet aan iedereen ten goede kan komen, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras of nationaliteit. De steun mag verder ook niet leiden tot blijvende afhankelijkheid.


De ZWO commissie organiseert jaarlijks 2 speciale kerkdiensten.
De openluchtdienst op de tweede zondag in juni en 1 keer in de 2 jaar een tentdienst als afsluiting van het dorpsfeest.


Inlichtingen:

Voorzitter: Marten Kuiken
tel. 0517 - 235923
of   06 - 49309044
Notulist: Piet Sybesma tel. 0517 - 592462
Penningmeester: Ane-Jan Glastra van Loon tel. 06 - 15507693
Algemeen lid: Sjoerd Jepma tel. 0517 - 591982


Bankrekeningnummer 

NL22 INGB 0000 9510 97 t.n.v. PKN ZWO Commissie

terug