Collectes veertigdagentijd Collectes veertigdagentijd

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we kerk in actie.

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.
 

Hieronder een overzicht van de collectes in de 40dagentijd:


Zondag 21 februari is de eerste zondag: (2 doelen) Moldavië ‘helpt kwetsbare mensen’ en Indonesië 'een beter inkomen voor arme Javaanse boeren'

1) Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Moldavië februari.


2) Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft. Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Landbouw Indonesië.
 

Zondag 28 februari: Missionair Werk, voor iedereen een kerk

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillen- de activiteiten, zondags en doordeweek, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk   pioniersplekken en nieuwe vormen van kerkzijn. Geef in de collecte of maak uw gift over via NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari.

 

Zondag 7 maart: Zending - Libanon 'theologisch onderwijs in het Midden-Oosten'

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen rela- tief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!

Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. onderwijs Libanon.

 

Woensdag 10 maart Bidstond: Voedselbank

'STICHTING VOEDSELBANK ’DE HELPENDE HAND’

In coronatijd helaas meer dan ooit nodig.
Een gift via de bank NL13 RABO 0123 1481 11 is ook zeer welkom t.n.v. De helpende hand te Harlingen.

 

Zondag 14 maart: Diaconaat Nederland 'ondersteuning diaconaat in arme regio’s'

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrik- barend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Nederland.
 

Zondag 21 maart: KiKa—Stichting Kinderen Kankervrij

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Ons doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker. Uw gift is welkom via de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 INGB 000 000 8118 t.n.v. KiKa.
 

Zondag 28 maart: JOP PaasChallenge 'ontdekken wat Pasen is'

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen! Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v. Jong Protestant Palmpasen.

 

Witte Donderdag 1 april en Stile Zaterdag 3 april: Stichting het vergeten kind

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen. Problemen van hun ouders, waar kinderen niets aan kunnen doen en waar ze ook niets aan kunnen veranderen. Maar waar ze wel de dupe van zijn. Verslavingen, grote schulden, psychische problemen en onvermogen van ouders zetten kinderen volledig klem. Ze raken eenzaam en geïsoleerd. We zetten ons in voor deze kinderen die voor velen onzichtbaar zijn. We geven ze een stem en vertellen hun verhaal. Zodat ze niet vergeten worden. We zetten ons in om hun situatie nu en morgen te verbeteren.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL83 RABO 0172 4314 84 t.n.v. Stichting het vergeten kind.

 

Pasen 4 april: Werelddiaconaat 'een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika'

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. kinderen Zuid-Afrika.
  
terug