Collectes oktober Collectes oktober

Iedere week collecteren we voor 2 doelen. De eerste collecte is voor de Diaconie en is meestal voor onze naaste dichtbij of ver weg die financiele steun kan gebruiken. Hieronder vind u een toelichting op de bestemmingen.

De tweede collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, voor onze gemeente om alle zorg, activiteiten en diensten mogelijk te maken.
 

Bijdragen aan de collecte overmaken

Dit kan eenvoudig via de collecte-app Givt of via een overschrijving via de bank.

  • 1e collecte:
    Diaconie Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL20 RABO 0325 5024 98 
    met vermelding collectedatum en doel

  • 2e collecte:
    CvK Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL25 RABO 0325 5003 71
    met vermelding collectedatum en doel


Toelichting  1e collecte

17 oktober        KIA-werelddiaconaat Kameroen 

Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Kameroen.

Toelichting 2e collecte

3 oktober            Kerk en Israël

Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening: NL10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk, o.v.v. ‘Kerk en Israël’.


10 oktober          JOP (Jong Protestant)

Opvoeden doe je niet alleen
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening: NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v. ‘Collecte Jeugdwerk september’.


24 oktober       Nederlands Bijbelgenootschap

Traditiegetrouw is deze zondag Bijbelzondag en schenken we aandacht aan het werk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. Ons motto is: Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Wij een bijbel – zij (waar ook ter wereld) een bijbel. Van harte aanbevolen.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening: NL74 SNSB 0266 3808 08, t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap.

terug