Collectes november Collectes november

Iedere week collecteren we voor 2 doelen. De eerste collecte is voor de Diaconie en is meestal voor onze naaste dichtbij of ver weg die financiele steun kan gebruiken. Hieronder vind u een toelichting op de bestemmingen.

De tweede collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, voor onze gemeente om alle zorg, activiteiten en diensten mogelijk te maken.
 

Bijdragen aan de collecte overmaken

Dit kan eenvoudig via de collecte-app Givt of via een overschrijving via de bank.

  • 1e collecte:
    Diaconie Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL20 RABO 0325 5024 98 
    met vermelding collectedatum en doel

  • 2e collecte:
    CvK Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL25 RABO 0325 5003 71
    met vermelding collectedatum en doel


Toelichting  1e collecte


3 november       Voedselbank 'de helpende hand'

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp.
Zo ook dichtbij, de voedselbank 'de helpende hand' in Harlingen.

Geef aan de collecte in onze kerk, of maak uw bijdrage over op rekening: NL13 RABO 0123 1481 11 t.n.v. De helpende hand.


7 november       KIA-zending Guatemala

Sterke en weerbare vrouwen

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk. Of maak uw gift over op NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. sterke vrouwen Guatemala (Z9109213).


28 november     KIA - Werelddiaconaat Moldavië (Advent)

Kerken geven kinderen een toekomst
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Kinderen in Moldavië.
 

Toelichting 2e collecte

21 november      Pastoraat

Omzien naar elkaar
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat.

terug